Prihvatljive aktivnosti 

 • početna ulaganja koja rezultiraju uspostavom novog ili proširenjem postojećeg kapaciteta, diversifikacijom rezultata društva u nove robe ili usluge ili temeljitom promjenom cjelokupnoga proizvodnog procesa, što može obuhvaćati ulaganje u materijalnu (zemljište, građevina i postrojenje, strojevi i oprema povezani s energetskom učinkovitošću, učinkovitošću prirodnih resursa i sirovina) i nematerijalnu imovinu 14 (imovinu koja ne predstavlja fizičko ili financijsko utjelovljenje poput patenata, licenci, znanja i vještina ili ostalog intelektualnog vlasništva, industrijskog dizajna i ostalih rješenja „kreativne industrije” i uvođenja netehnoloških rješenja namijenjenih povećanju učinkovitosti proizvodnje i aktivnostima pružanja usluga), uključujući onu koja dovodi do smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
 • usluge osposobljavanja i savjetovanja izravno povezane s novim rezultatima društva (proizvodnja roba i pružanje usluga) i novim proizvodnim procesima, koji su rezultat početnog ulaganja
 • u sektoru turizma za MSP: ostvarenje visokokvalitetnih, održivih i povoljnih usluga i proizvoda, koji pridonose podizanju razine kvalitete i razvoju turističkih odredišta
 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, projektima i ostalih sustava kontrole i upravljanja, certifikata i standarda, uključujući provođenje ocjene sukladnosti, uspostavu elektromagnetski kompatibilnog tehničkog spisa o zadovoljavanju zahtjeva i pribavljanje izjave o sukladnosti (EZ ili druge) i osiguranje preduvjeta akreditacijom tijela za ocjenu sukladnosti radi provođenja posebnih zadaća ocjene sukladnosti
 • ulaganje povezano s izgradnjom ili nadogradnjom inovacijskih klastera, koje obuhvaća troškove nematerijalne i materijalne imovine i operativne troškove, kao i osposobljavanje i savjetovanje izravno povezane s ulaganjem
 • ostala početna ulaganja, osposobljavanja i savjetovanja klastera izravno povezanih s početnim ulaganjem
 • potpora poduzećima u uvođenju i primjeni e–poslovnih rješenja putem IKT-a radi optimiranja poslovnih procesa
 • potpora stvaranju i pružanju e–usluga između poduzeća i uvođenje IKT–rješenja usmjerenih na uspostavljanje procesa koji prelaze granice poduzeća, kao što je upravljanje lancem nabave i upravljanje odnosima s klijentima, obuka djelatnika za rad s novim IKT–sustavima itd.
 • izravna potpora MSP-u povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta (koja obuhvaća sudjelovanje na trgovačkim sajmovima ili studije/savjetodavne usluge potrebne za stavljanje novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište)
 • nefinancijska potpora za MSP-e uključene u internacionalizaciju putem PPI-ja, koja obuhvaća: • analize inozemnih tržišta, uključujući globalne trendove, analize MSP-a aktivnih na inozemnim tržištima
 • pripremu strategija ulaska na tržište za MSP (u određenim granama s visokim potencijalom za širenje) kako bi se MSP-u olakšao pristup inozemnim tržištima
 • suradnju sa stranim PPI-jem, organizacije izaslanstava na međunarodne trgovinske sajmove i ostale događaje (uključujući povezivanje poduzeća)
 • promicanje internacionalizacije poslovnih aktivnosti između MSP-a (uključujući informativne kampanje promicanja međunarodnih djelatnosti MSP-a)
 • potpora opsežne promocije turističkih proizvoda (usluga i robe), uključujući, na primjer, kampanje i događaje kojima se promoviraju turistički proizvodi i time pridonosi povećanoj konkurentnosti MSP-a u turizmu
 • potpora koja se tiče promicanja i olakšavanja izravnih stranih ulaganja

Prihvatljivi korisnici:
MSP, klasteri, zadruge i mreže, uključujući inovacijske klastere, MINPO u suradnji s regionalnim tijelima i PPI-jem (poput poduzetničkih udruženja, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatskog saveza zadruga, HAMAG– BICRO–a) uključeni u internalizaciju povezanih aktivnosti

Aktivni natječaji:
Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP 
Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu
Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela