Ministarstvo poljoprivrede objavilo je izvješće o javnom savjetovanju za nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 6, Podmjere 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljive aktivnosti u tipu operacije 6.2.1. obuhvaćaju aktivnosti u:

a) sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda (rezultat prerade nije poljoprivredni proizvod obuhvaćen Dodatkom I Ugovora o EU)

b) sektoru pružanja usluga u ruralnim područjima (dječji vrtići, igraonice za djecu, građevine za pružanje usluge skrbi za starije i nemoćne osobe, građevine u kojima se obavlja popravak poljoprivredne mehanizacije i strojeve, sportsko-rekreativne građevine, građevine za pružanje veterinarskih usluga, IT centri, građevine za pružanje knjigovodstvenih/računovodstvenih usluge, građevine za pranje, kemijsko čišćenje i održavanje objekata, frizerski salon i/ili salona za uljepšavanje, njegu i održavanje tijela)

c) sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta (obuhvaća građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje proizvoda tradicijskih obrta)

d) sektoru turizma u ruralnom području ( građenje i/ili opremanje građevina za obavljanje ugostiteljske djelatnosti sukladno propisima koji reguliraju obavljanje ugostiteljske djelatnosti; kupnja domaćih životinja za jahanje, rekreacijske, rehabilitacijske i terapijske svrhe ljudi i pripadajuće opreme; kupnja bicikla u svrhu pružanja turističkih usluga; kupnja plovila do 7m duljine i snage porivnog stroja do 15kw i cijene 150.000,00kn u svrhu pružanja turističkih usluga)

Potpora iznosi 50.000 EUR-a po korisniku.

Osnovni uvjeti prihvatljivosti prijavitelja i projekta:

  • Projekti se moraju provodi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva
  • Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu i koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima
  • Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura
  • Ulaganja u sektoru turizam u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D«  prema razvrstavanju naselja u turističke razrede i ostalim nerazvrstanim naseljima koja nisu dio općine ili grada razvrstanog u razred »A« ili »B« kako bi se poticao razvoj turizma u područjima u kojima nije razvijen
  • Nositelj/odgovorna osoba/nositelj aktivnosti diversifikacije najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu zadnje rate potpore i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore ne smije biti zaposlen u drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi, osim na poljoprivrednom gospodarstvu/aktivnosti diversifikacije, odnosno novoj djelatnosti za koju ostvaruje potporu (uvjet se ne odnosi se na umirovljenike)
  • Korisnik potpore je OPG, dok član tog istog OPG može biti nositelj aktivnosti diverzifikacije
  • Pokretanje nove nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima – Korisnik smije imati registriranu nepoljoprivrednu djelatnost, međutim ista nije aktivirana i nije izdano odobrenje nadležnog tijela

Na području grada Kaštela prihvatljiva su ulaganja u naselju Kaštel Gomilica (naselje do 5.000 stanovnika, razred C prema razvrstavanju naselja u turističke razrede)

Cijelo izvješće kao i nacrt Pravilnika možete pronaći na stranici E-Savjetovanja.hr

Poduzetnički centar Kaštela