Poslovni plan je pisani dokument koji sadrži potanko razrađenu analizu o ulaganju u posao, o budućim rezultatima poslovanja, te o varijantnim rješenjima za moguće rizične situacije koje donosi buduće vrijeme.

Poslovni plan je važan dokument i radite ga prije svega zbog sebe, a tek potom zbog zahtjeva okoline.
Prilagodite se razlozima zbog kojih pišete poslovni plan.
Istaknite svoje komparativne prednosti.
Priložite dokumente za koje mislite da će pomoći u boljem razumijevanju i vjerodostojnosti vaše poslovne ideje.

poslovni plan

I zapamtite:

1. izrada poslovnog plana traži i vrijeme i novac, ali se to višestruko vraća
2. poslovni plan vam pomaže u jasnom sagledavanju poslovne prilike
3. pomaže vam u lakšem usmjeravanju i vođenju poslovnih aktivnosti
4. ukoliko zatreba, pomoći će vam za dobivanje kreditnih sredstava
5. pomaže vam u privlačenju potencijalnih partnera koji će vas shvaćati ozbiljnije
6. omogućava bržu i jednostavniju komunikaciju s okruženjem, poslovnim partnerima, financijskim i državnim institucijama
7. što je vaš poslovni plan bolje razrađen i očekivani uspjeh vašeg pothvata je izvjesniji

Poslovni plan mora biti temeljen na nekoliko načela:

 • da je lako čitljiv i razumljiv;
 • da je orijentiran prema tržištu, a ne prema tehnologiji rada ili kapacitetu poduzetnika;
 • da sadrži procjenu utjecaja konkurencije i
 • da ima uvjerljivu i realnu razvojnu viziju.

Koji su temeljni elementi plana?

Temeljni elementi plana:

 1. temeljni podaci o poduzetniku-čime se bavi, vlasnička struktura, podaci iz zadnjih financijskih izvješća;
 2. prikaz proizvoda i usluga-s čime je poduzetnik zastupljen na tržištu (novi proizvodi ili modifikacije), patenti, franšize i sl.;
 3. analiza prodajnog tržišta i konkurencija– približan opseg cjelokupnog tržišta u djelatnosti kojom se poduzetnik bavi, udjel u tržištu, opis najvažnijih konkurenata (treba istaknuti prednosti i nedostatke u odnosu na konkurenciju, poželjno istaknuti razvojne trendove u gospodarskoj djelatnosti jer je za bankare jako bitna procjena što će biti s dotičnom gospodarskom granom u budućnosti);
 4. marketing strategija-na koji tržišni segment poduzetnik cilja, način oglašavanja, troškovi oglašavanja i politika cijena;
 5. proizvodnja i distribucija-tehnički potencijal i sposobnost poduzetnika, udovoljavanje propisanim standardima, način distribucije, servis i briga o kupcima;
 6. financije-ulaganja i izvori sredstava, očekivani poslovni rezultati i
 7. podaci o menadžerskom timu-kvalitetni menadžeri su jamstvo uspjeha.

Smisao svakog poslovanja je zadovoljavanje nečijih potreba. Prema tome jako je bitno:

 1. razumjeti tržište-što tržište traži, kakve su navike i potrebe kupaca, kupovna moć, spremnost na kupnju;
 2. tehnološke mogućnosti-znanje i iskustvo poduzetnika, materijalne mogućnosti za osiguranje suvremene opreme;
 3. ljudski potencijali-vještine i znanje ljudi uključenih u proces;
 4. financije-mogućnost dobivanja novca;
 5. organizacija poslovanja-mora biti u funkciji optimalnog poslovanja, odnosno ostvarivanja definiranih ciljeva.

Što je investicijska studija?

Investicijska studija se često naziva investicijski projekt ili investicijski elaborat ili investicijski plan. Investicijska studija je dokument koji za projekt investicija u pokretanje ili povećanje djelatnosti prikazuje ekonomsku isplativost ulaganja i način na koji će projekt biti realiziran. Za razliku od poslovnog plana, investicijska studija će obraditi samo one aspekte poslovanja koji su bitni za izvedbu investicijskog projekta.

Preporučeni sadržaj investicijskog projekta (HBOR)

UVOD
SAŽETAK ULAGANJA
1.INFORMACIJE O PODUZETNIKU – INVESTITORU
2.PREDMET POSLOVANJA INVESTITORA
3.POSTOJEĆA IMOVINA INVESTITORA
4.ANALIZA DOSADAŠNJEG FINANCIJSKOG POSLOVANJA
5.OCJENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI ULAGATELJA
6. ANALIZA TRŽIŠTA
– Tržište nabave
– Tržište prodaje
– Sažetak analize tržišta i procjena ostvarenja prihoda
7.DINAMIKA i STRUKTURA ZAPOSLENIH
– Analiza potrebnih kadrova
– Proračun godišnjih bruto plaća
8.TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA
– Opis tehničko-tehnološkog procesa
– Utrošak sirovina, materijala i energenata
– Tehnička struktura ulaganja
– Karakteristike građevinskog objekta (poslovni prostor)
9.LOKACIJA
10. ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
11.DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA
12.EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA
-Ulaganje u osnovna sredstva
-Ulaganje u obrtna sredstva
-Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva
-Izvori financiranja i kreditni uvjeti
-Izvori financiranja
-Obračun kreditnih obveza
-Proračun amortizacije
-Proračun troškova i kalkulacija cijena
-Projekcija računa dobiti i gubitka
-Financijski tok
-Ekonomski tok
-Projekcija bilance
13.EKONOMSKO-TRŽIŠNA OCJENA
-Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta
-Dinamička ocjena projekta
-Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja
-Metoda neto sadašnje vrijednosti
-Metoda relativne sadašnje vrijednosti
-Metoda interne stope rentabilnosti
14. ANALIZA OSJETLJIVOSTI
15. ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA

Ukoliko zajednički zaključimo da je Vaš investicijski projekt realan i izvediv, pristupamo izradi poslovnog plana ili investicijske studije.

Poslovni plan / investicijsku studiju izrađujemo u skladu sa svim standardima struke i prema metodologiji koju prihvaćaju međunarodne i domaće financijske institucije.