Mjera 4 – ulaganja u fizičku imovinu

Podmjera 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva

Tip operacije
1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Korisnici
Jedinice područne (regionalne) samouprave

Prihvatljivi troškovi

  • gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi
    funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav, itd.)

Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti)
Od 150.000 do 15.000.000 EUR.

Intenzitet potpore
Do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta

Tip operacije
3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Korisnici

  • šumoposjednici
  • trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
  • udruženja šumoposjednika
  • jedinice lokalne samouprave

Prihvatljivi troškovi
Projektiranje, izgradnja i rekonstrukcija primarne i sekundarne (traktorski putovi i traktorske vlake), šumske prometne infrastrukture rekonstrukcija šumskih cesta, mostova i druge šumske prometne infrastrukture te kupovina šumskog i drugog zemljišta u maksimalnom iznosu od 10% od ukupnih prihvatljivih troškova

Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti):
Od 10.000 do 1.000.000 EUR.

Intenzitet potpore
Do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova