Splitsko-dalmatinska županija objavila je natječaje za dodjelu potpora poljoprivredi u okviru Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije (2017.-2020.)

Mjera 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta

Podmjera 1.1. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, usklađivanje zemljišno-knjižnih i katastarskih stanja na poljoprivrednom zemljištu putem katastarskih izmjera i zemljišno knjižnih pojedinačnih postupaka što je uvjet pravno sigurnom okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta .

Iznos potpore za Podmjeru 1.1.

  • potpora za vrlo male poljoprivredne površine (od 0,1 do 1 ha) odobrit će se potpora u iznosu do 50% prihvatljivih troškova,
  • potpora za male poljoprivredne površine (od 1 do 5 ha) odobrit će se potpora u iznosu do 40% prihvatljivih troškova.

Maksimalni iznos potpore u Podmjeri 1.1. u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona investitor iznosi 15.000,00 kuna.

Podmjera 1.2. Uređenje poljoprivrednog zemljišta (troškovi vezani za pripremu tla (nova sadnja/sjetva) sukladno određenoj biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta, analize tla, čišćenje tla od kamenja, sakupljanje i prijevoz dijelova korijenja i drugih biljnih ostataka, rigolanje, duboko oranje,oranje, usitnjavanje kamenitog sloja tla, tanjuranje i ripanje).

Iznos potpore za Podmjeru 1.2.

  • potpora za vrlo male poljoprivredne površine (od 0,1 do 1 ha) odobrit će se potpora u iznosu do 50% prihvatljivih troškova,
  • potpora za male poljoprivredne površine (od 1 do 5 ha) odobrit će se potpora u iznosu do 40% prihvatljivih troškova.

Maksimalni iznos potpore u Podmjeri 1.2. u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona investitor iznosi 15.000,00 kuna.

Mjera 2. Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive

2.1. Izgradnja platoa za kruti stajski gnoj

2.2. Izgradnja gnojišnih jama, laguna, jama za gnojnicu ili kupnju spremnika na poljoprivrednom gospodarstvu,

2.3. Izgradnja armirane betonske temeljne ploče i zidova silosa sa nagibom poda od 2% i drenovima za odvod silažnog soka u spremnik.

Iznos potpore za Mjeru 2.

  • potpora za mala poljoprivredna gospodarstva (od 1 do 10 UG) odobrit će se potpora u iznosu do 50% prihvatljivih troškova,
  • potpora za poljoprivredna gospodarstva (više od 10 UG) odobrit će se potpora u iznosu do 40% prihvatljivih troškova,

Maksimalni iznos potpore za Mjeru 2. u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona investitor iznosi 15.000,00 kuna.

Potpora za Mjeru 2. Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive odobrit će se onom poljoprivrednom uzgajivaču stoke i  proizvođaču  koji ima  potrebnu dokumentaciju o izvršenim poslovima. Prihvatljivi su troškovi nastali unutar godine dana do trenutka objave Javnog poziva u tekućoj godini.

Mjera 3. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva

3.1. Obnavljanje stočnog fonda.

Visina potpore ovisi o vrsti stočnog fonda. Maksimalni iznos potpore u tijeku jedne godine u Mjeri 3. podmjeri 3.1.  iznosi  15.000,00 kuna.

3.3. Racionalizacija troškova u stočarstvu nastalih uslijed nepredvidivih gubitaka u uzgoju i proizvodnji.

Visina potpore ovisi o vrsti stočnog fonda. Maksimalan iznos potpore u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona korisnik potpore Podmjere 3.3. iznosi 10.000,00 kuna.

Mjera 9. Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje

9.1. Sufinanciranje troškova stručnog nadzora nad ekološkom ili integriranom proizvodnjom i troškova postupka utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima u ekološkoj ili integriranoj proizvodnji

Troškovi stručnog nadzora nad ekološkom i/ili integriranom proizvodnjom i troškova postupka utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima u ekološkoj i/ili integriranoj proizvodnji nastali unutar 12 mjeseci do trenutka prijave na Javni poziv u tekućoj godini, u iznosu do 70% opravdanih troškova, a najviše 7.000,00kn.

Rok za prijavu na Mjere 1., 2. i 3. je 30 dana od objave natječaja, odnosno do 11.10.2017., a za Mjeru 9. do 18.10.2017.

U okviru Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije (2017.-2020.) predviđeno je također raspisivanje natječaja za Mjere:

Mjera 4. Legalizacija objekata za obavljanje primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu

Mjera 5. Potpora izgradnji jednostavnih akumulacija u poljoprivredi

Mjera 6. Potpora za osiguranje u poljoprivredi

Mjera 7. Potpora radu poljoprivrednih udruga

Mjera 8. Potpora radu Lokalnih akcijskih grupa

Mjera 10. Program jamstveno kreditni fond za zeleno poduzetništvo.

Mjera 11. Uređenje postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Mjera 12. Potpora za sufinanciranje nabave sadnog materijala u Splitsko dalmatinskoj županiji

Više o natječajima na Internet stranicama Splitsko-dalmatinske županije ili na kontakte osoba za provedbu Programa u Županiji 021 400 038 i 021 400 069.

Poduzetnički centar Kaštela