Prihvatljivi korisnici:

 1. Proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar. Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit.
 2. Podaci koji se vode u Vinogradarskom registru i Upisniku poljoprivrednih gospodarstava moraju biti točni i ažurirani.
 3. U propisanom roku podnijete sve predviđene obvezne izjave sukladno Pravilniku o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (NN 48/2014, 83/2014).
 4. Vinogradarske površine moraju biti prijavljene u Vinogradarskom registru pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta 410 i/ili 411 sukladno Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 149/2011, 131/2012, 24/2013, 9/2014).
 5. Nekretnine na kojima se planira ulaganje moraju biti u posjedu Podnositelja. Ako se posjed zasniva na posebnom ugovoru o zakupu, koncesiji, i sl. Korisnik je dužan osigurati raspolaganje nekretninom na temelju spomenutog ugovora u trajanju najmanje pet godina nakon dana isplate potpore.
 6. U vrijeme podnošenja prijave, sve obveze prema Državnom proračunu i jedinici lokalne samouprave moraju biti podmirene.
 7. Potrebno je osigurati sredstva za početak investicije (vlastita sredstva, krediti i sl.).

 

Opći uvjeti natječaja:

 1. Razina potpore iznosi 50% ukupno utvrđenih prihvatljivih troškova.
 2. Minimalni iznos potpore po projektu je EUR 5.000. Maksimalni iznos potpore po projektu je EUR 1.500.000 (Minimalni iznos projekta 10.000EUR).
 3. Sve aktivnosti koje su započete prije zaprimanja Odluke o odobrenju projekta neće se sufinancirati, osim troškova naručivanja propisanog sadnog materijala.
 4. Sve aktivnosti vezane uz izgradnju/rekonstrukciju moraju imati dokument kojim se odobrava građenje ili drugi odgovarajući dokument koji dokazuje da se gradnja/rekonstrukcija građevine, može provesti bez izdavanja dokumenta kojim se odobrava građenje, izdan od Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu prema Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonu o gradnji (NN 153/13) ili Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13.).

(Ako je u trenutku podnošenja prijave u tijeku postupak izdavanja dokumenta kojim se odobrava građenje ili drugi odgovarajući dokument mora uz prijavu dostaviti dokaz da je predao nadležnom tijelu zahtjev za izdavanje navedenog dokumenta, a izdani dokument priložiti najkasnije uz Zahtjev za isplatu)

 1. Prije podnošenja Podnositelj je dužan prikupiti jednu ponudu za svaku pojedinačnu nabavu roba, usluga i radova.
 2. Rok završetka projekta u pravilu je godinu dana, a iz opravdanih se razloga može odobriti produljenje roka po jednu godinu, no krajnji rok završetka projekta ne može sveukupno biti odobravan u vremenskom trajanju dužem od pet godina od datuma zaprimanja Odluke o Odobrenju projekta.

 

Prihvatljive aktivnosti:

A) Izgradnja/rekonstrukcija nepokretne imovine u svrhu:

 1. Proizvodnje vina, skladištenja, prerade, čuvanja i prodaje/marketinga vina od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranja vina
 2. Kontrole kvalitete vina
 3. Marketinga vina i proizvoda od grožđa i vina
 4. Ulaganja povezana s gospodarstvom u cjelini

B) Kupnja novih strojeva i opreme, uključujući i računalne programe u:

 1. Proizvodnji vina (od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranja vina)
 2. Kontroli kvalitete vina
 3. Marketingu vina i proizvoda od grožđa i vina
 4. Ulaganjima povezana s gospodarstvom u cjelini

C) Opći troškovi vezani uz izdatke iz točaka A) i B) kao što su:

 1. Naknade za arhitekte i inženjere
 2. Konzultantske naknade
 3. Studije izvedivosti
 4. Stjecanje prava na patente i licence