Prihvatljivi korisnici:

 1. Proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar. Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit.
 2. Podaci koji se vode u Vinogradarskom registru i Upisniku poljoprivrednih gospodarstava moraju biti točni i ažurirani.
 3. U propisanom roku podnijete sve predviđene obvezne izjave sukladno Pravilniku o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (NN 48/2014, 83/2014).
 4. Vinogradarske površine moraju biti prijavljene u Vinogradarskom registru pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta 410 i/ili 411 sukladno Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 149/2011, 131/2012, 24/2013, 9/2014).
 5. Nekretnine na kojima se planira ulaganje moraju biti u posjedu Podnositelja. Ako se posjed zasniva na posebnom ugovoru o zakupu, koncesiji, i sl. Korisnik je dužan osigurati raspolaganje nekretninom na temelju spomenutog ugovora u trajanju najmanje pet godina nakon dana isplate potpore
 6. U vrijeme podnošenja prijave, sve obveze prema Državnom proračunu i jedinici lokalne samouprave moraju biti podmirene.
 7. Potrebno je osigurati sredstva za početak investicije (vlastita sredstva, krediti i sl.)

 

Opći uvjeti natječaja:

 1. Razina potpore iznosi 50% ukupno utvrđenih prihvatljivih troškova.
 2. Minimalni iznos potpore po projektu je EUR 5.000. Maksimalni iznos potpore po projektu je EUR 1.500.000. (Minimalni iznos projekta 10.000EUR)
 3. Sve aktivnosti koje su započete prije zaprimanja Odluke o odobrenju projekta neće se sufinancirati, osim troškova naručivanja propisanog sadnog materijala.
 4. Sve aktivnosti vezane uz izgradnju/rekonstrukciju moraju imati dokument kojim se odobrava građenje ili drugi odgovarajući dokument koji dokazuje da se gradnja/rekonstrukcija građevine, može provesti bez izdavanja dokumenta kojim se odobrava građenje, izdan od Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu prema Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonu o gradnji (NN 153/13) ili Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13.)

(Ako je u trenutku podnošenja prijave u tijeku postupak izdavanja dokumenta kojim se odobrava građenje ili drugi odgovarajući dokument mora uz prijavu dostaviti dokaz da je predao nadležnom tijelu zahtjev za izdavanje navedenog dokumenta, a izdani dokument priložiti najkasnije uz Zahtjev za isplatu)

 1. Prije podnošenja Podnositelj je dužan prikupiti jednu ponudu za svaku pojedinačnu nabavu roba, usluga i radova
 2. Rok završetka projekta u pravilu je godinu dana, a iz opravdanih se razloga može odobriti produljenje roka po jednu godinu, no krajnji rok završetka projekta ne može sveukupno biti odobravan u vremenskom trajanju dužem od pet godina od datuma zaprimanja Odluke o Odobrenju projekta
 3. Odluke o odobrenje projekta Agencija za plaćanja izdaje u roku od 90 radnih dana od dana zaprimanja potpune Prijave
 4. Odluka o isplati izdaje se u roku od 60 dana od dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za isplatu
 5. Isplata potpore u roku od 30 dana od dana podnošenja Odluke o isplati

 

Prihvatljive aktivnosti:

  A. Ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i premještanje vinograda

  a) aktivnosti vezane za restrukturiranje vinograda – krčenje zemljišta, uklanjanje stupova, žica, kolaca, sakupljanje i prijevoz dijelova vinove loze, korijenja i drugih biljnih ostataka,
  b) aktivnosti vezane za pripremu tla novog (restrukturiranog) vinograda – analize tla, čišćenje tla od kamenja, rigolanje, duboko oranje, oranje, tanjuranje i ripanje, usitnjavanje kamenitog sloja tla, planiranje/ravnanje tla za vinograd, dezinfekcija, organska i mineralna gnojidba,
  c) aktivnosti vezane za sadnju ili cijepljenje novog (restrukturiranog) vinograda – planiranje sadnje, sadnja cijepova/sadnica vinove loze (uključuje rad, materijale i druge ulazne troškove), cijepljenje i/ili nacjepljivanje, postavljanje i izmjena armature (potporne strukture) novog (restrukturiranog) vinograda, kupnju materijala (oprema za fiksaciju, stupovi, cijepovi ili sadnice podloge vinove loze, čelične žice, željezne žice, kuke, zatezači i sl.),

  B. Ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom (uz promjenu sorte ili uz zadržavanje iste sorte)

  a) strukturne promjena vinograda; aktivnost promjene gustoće sklopa vinograda – promjena međurednog razmaka i/ili razmaka unutar reda kako bi se izbjegla preopterećenost pojedinih trsova ili povećala iskorištenost proizvodne površine ili omogućio pristup mehanizaciji i sl.
  b) aktivnosti poboljšanja vinogradarskih tehnika – promjene potporne strukture kako bi se povećala lisna površina, prihvatljiva aktivnost može biti i promjena postojeće potporne strukture, dodavanjem najmanje jedne žice.
  c) aktivnosti vezane uz promjenu nagiba/razine vinograda – promjene nagiba terena, ravnanje tla i transformaciju i uspostavljanje vinograda koja omogućuje izravan pristup traktorom,
  d) aktivnosti vezane uz izgradnju antierozijskih sustava (drenaža) u vinogradu – kanali za odvodnju i/ili kolektori, podzemni odvodi,
  e) aktivnosti vezane za izgradnju terasa i zidova – terasiranje, uspostavljanje, rekonstrukcija terasa, sa ili bez suhozida, izgradnja ili rekonstrukcija zidova, uključujući i potrebne temelje,
  f) aktivnosti povezane s tehničkim instalacijama u novom (restrukturiranom) vinogradu – postavljanje potporne strukture novog (restrukturiranog) vinograda,
  g) aktivnosti vezane za uvođenje ili poboljšanje sustava navodnjavanja.